Plac Marii Panny – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap I (MZD Kielce)

25 maja 2012 |

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA KIELC – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno – gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu: 54,85 mln zł, fundusze UE: 44,18 mln zł.

  • Zadanie 1. Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza)
  • Zadanie 2. Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)
  • Zadanie 3. Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)
  • Zadanie 4. Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
  • Zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3
  • Zadanie 6. Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych
  • Zadanie 7. Przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Inwestycja objęła przebudowę placu Najświętszej Marii Panny oraz kompleksową modernizację nawierzchni jezdni i chodników ulicy Małej, Dużej i Kapitulnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do placu NMP wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz niezbędną przebudowę lub zabezpieczeniem kolidujących elementów infrastruktury technicznej. Dodatkowo przestrzeń uzupełniono elementami małej architektury i zieleni ulicznej w rejonie placu.

Zobacz również