Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach

29 października 2019 |

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej – to największa inwestycja drogowa realizowanych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Koszt samej budowy realizowanej przez firmę Strabag to ponad 133 mln zł brutto, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 149,43 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 90,31 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja polegała na rozbudowie:

– ul. Zagnańskiej – długość ok. 1378,0 m; droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50 km/h, liczba jezdni – 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna – od 2 do 4 w obrębie skrzyżowań,
– ul. Witosa – długość ok. 2784,5; droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50 km/h, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna– 1 do 2 w obrębie skrzyżowań, liczba pasów ruchu na jezdni – od 2 do 3,
– ul. Warszawskiej – długości ok. 441,5m; droga powiatowa klasy technicznej G, prędkość projektowa 40 km/h, liczba jezdni – 1, w rejonie skrzyżowania z ul. Witosa 2 jezdnie, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 1 do 2,
– połączenie ul. Witosa z ul. Radomską (przedłużenie ul. Witosa) – długość ok. 705,6m; droga wojewódzka klasy technicznej G, prędkość projektowa: 50km/h, liczba jezdni 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w obrębie skrzyżowań- od 2 do 3,
– drogi krajowej nr 74, ul. Radomskiej – długość ok. 487m; droga krajowa klasy GP, prędkość projektowa 70 km/h, liczba jezdni – 2, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 2 do 3,
– ul. Szybowcowej- długość ok. 716,5; droga wojewódzka nr 745 klasy technicznej G, prędkość projektowa 50 km/h, liczba jezdni – 1, w rejonie skrzyżowania 2 jezdnie, liczba pasów ruchu na jezdni zmienna w rejonie skrzyżowania- od 2 do 3,
– łącznika do ul. Starogórskiej – długość ok. 75,7m, ul. Starogórska południe ok. 130m, ul. Starogórska północ – ok 178m,
– ul. Szybowcowej – długość ok. 98 m; po stronie zachodniej przy Kościele NMP Matki Kościoła oraz odcinka włączenia ul. Magazynowej długości ok. 73,2m;
– odcinka włączenia ul. Peryferyjnej – długość ok 142m, odcinka włączenia drogi gminnej (dojazdu do piekarni) długość ok 107,4m, odcinka włączenia ul. Maleckiego – długość łączna ok 367,8m, odcinka włączenia ul. Wincentego z Kielc – długość ok. 81,3m, liczba jezdni 1,
• budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) ul. Zagnańskiej z ul. Piaski Małe;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Zagnańskiej z ul. Witosa;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa z ul. Magazynową i łącznikiem do ul. Orkana;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) trójwlotowe ul. Witosa z ul. Peryferyjną;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) trójwlotowe ul. Witosa z drogą gminą (droga do piekarni);
• budowę skrzyżowania typu „rondo małe” czterowlotowe ul. Witosa z ul. Maleckiego i ul. Karczunek (rozbudowa ul. Karczunek zostanie wykonana w kolejnym etapie inwestycji)
• budowę skrzyżowania typu „rondo małe” trójwlotowe ul. Witosa z ul. Wincentego z Kielc;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa z ul. Warszawską;
• budowę skrzyżowania typu rondo (turbinowe) czterowlotowe ul. Witosa (przedłużenia) z ul. Szybowcową i ul. Radomską;
• budowę jezdni do obsługi przyległych posesji
• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
• budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych;
• budowę obiektów mostowych:
– rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w jego miejsce zostaną wykonane dwa obiekty – każdy o konstrukcji jednoprzęsłowej, pod dwie jezdnie ul. Warszawskiej. Mosty zaprojektowano w km ok. 0+150,91 w ciągu ulicy Warszawskiej
– budowa nowego mostu w km ok.2+822.04 w ciągu nowego łącznika do ul. Radomskiej o niezalenych ustrojach nośnych posadowionych na wspólnym przyczółku.
• regulację koryta rzeki Silnicy;
• budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych;
• przebudowę sieci energetycznej;
• budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
• przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej;
• przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej;
• przebudowę kolidujących z inwestycją przyłączy kanalizacji sanitarnej;
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• rozbiórka obiektów budowlanych;
• przeniesienie mogił zlokalizowanych przy istniejącym murze cmentarza Rzymskokatolickiego ,,Piaski”.

Zadaniem uzupełniającym do tej inwestycji była tzw. „Mała Zagnańska”, tj. odcinek ul. Zagnańskiej od skrzyżowania z ul. Witosa do granicy miasta (wysokość Aresztu Śledczego). Ta inwestycja została zrealizowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”.

Zobacz również