Projekt Modin – modernizacja bazy dydaktycznej Politechniki Świętokrzyskiej

10 września 2006 |

Celem ogólnym projektu MODIN jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu świętokrzyskiego, wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności w zintegrowanej Europie.

Celem bezpośrednim projektu MODIN jest stworzenie studiującej młodzieży warunków do nauki o europejskich standardach oraz poprawa warunków pracy i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz zwiększenie potencjału kadry innowacyjnej dla potrzeb inwestorów zagranicznych.

Koszt inwestycji to 16 mln złotych, z czego 10 mln zł pochodzi ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2 mln zł z MENiS, zaś pozostała kwota to wkład Politechniki Świętokrzyskiej.

  REALIZACJA PROJEKTU

Termomodernizacja objęła: 4 budynki dydaktyczne A/B/C/D, 2 hale laboratoryjne, w tym salę do prowadzenia zajęć WF-u z zapleczem sanitarnym, z następującym zakresem robót:

  1. wymiana nieszczelnych okien i drzwi wejściowych, na okna i drzwi o niskim współczynniku przenikalności – pow. łączna 5 174 m2;
  2. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji -pow. łączna 13 886 m2;
  3. docieplenie stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia – pow. łączna 8 705 m2;
  4. remont i wymiana zużytych elementów instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w obiektach – łączna kubatura 180 099 m3.

Modernizacja instalacji sanitarnej polegająca na remoncie 65 pomieszczeń obejmujących:

  1. kabin wc – 165 szt.
  2. kabin kąpielowych – 6 szt.
  3. wymianie 24 pionów kanalizacyjnych.

Budowa strukturalnej sieci internetowej w 3 domach studenckich, dająca łącznie dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom, tj. 907 punktów dostępu.

 

Zobacz również