Skwer Żeromskiego – Rewitalizacja Śródmieścia Kielc etap I (UM Kielce)

10 grudnia 2014 |

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA KIELC – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Celem strategicznym projektu jest zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako ośrodka metropolitalnego, poprzez podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a w konsekwencji także społeczno – gospodarczej zabytkowego Śródmieścia Miasta. Wartość projektu: 54,85 mln zł, fundusze UE: 44,18 mln zł.

 • Zadanie 1. Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza)
 • Zadanie 2. Budowa ulicy Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)
 • Zadanie 3. Przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Palcu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)
 • Zadanie 4. Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ulicy Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc
 • Zadanie 5. Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej 3
 • Zadanie 6. Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2 na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych
 • Zadanie 7. Przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Skwer położony między ulicami Wesołą i Jana Pawła II stanowi przestrzeń publiczną małego parku miejskiego o funkcji komunikacji pieszej i zieleni rekreacyjnej. Zakres inwestycji:

 • przebudowa układu komunikacyjnego (zmniejszenie placu centralnego, nowa nawierzchnia alejek głównych, likwidacja części ciągów bocznych)
 • budowa nowych alejek bocznych
 • przebudowa (rozbudowa) cokołu pomnika w dostosowanie do nowego układu placu centralnego
 • przebudowa nawierzchni zjazdów do kurii i zabudowań Parafii Katedralnej
 • przebudowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II wraz z wymianą lamp oświetleniowych
 • przebudowa (odtworzenie) istniejących murków, ogrodzeń i schodów
 • budowa murków oporowych – siedzisk kamiennych, nośników oświetlenia
 • budowa zasilania placu centralnego w energię elektryczną na potrzeby nagłośnienia
 • przebudowa oświetlenia
 • regulacja istniejącej zieleni, nasadzenie niskiej zieleni strukturalnej, założenie rabat z krzewów ozdobnych, podsadzanych roślinnością sezonową

 

Zobacz również