Wodociągi Kieleckie – rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka

30 grudnia 2010 |

W roku 1999 Wodociągi Kieleckie rozpoczęły aktywne starania na rzecz pozyskania unijnego dofinansowania dla zadania „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków 'Sitkówka’ dla miasta Kielce”. Działania te uwieńczone zostały uzyskaniem w 2005 r. decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację tego priorytetowego dla regionu świętokrzyskiego przedsięwzięcia proekologicznego. Inwestycja, która obejmie proces oczyszczania ścieków oraz budowę instalacji termicznej utylizacji osadów pościekowych, rozwiąże do końca 2010 roku problemy eksploatacyjne oczyszczalni w Sitkówce.

Celem głównym przedsięwzięcia jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do wymogów określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich Dyrektywach Unii Europejskiej oraz umożliwienie uporządkowania gospodarki ściekowej w gminach Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie Projektu z udziałem środków unijnych, przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Zakres rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, obejmuje:

1. Modernizacja i rozbudowa ciągu oczyszczania biologicznego poprzez zwiększenie jego przepustowości oraz poprawę jakości oczyszczania ścieków. Stworzy to możliwość rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie zlewni Oczyszczalni Ścieków Sitkówka.
2. Modernizacja ciągu przetwarzania osadu poprzez wprowadzenie instalacji termicznej utylizacji osadów.
3. Dodatkowe prace w celu poprawy wydajności oczyszczalni ścieków. Zakres prac obejmuje modernizację ciągu mechanicznego oczyszczania, instalację aparatury kontrolno – pomiarowej, zmianę systemu sterowania, budowę zaplecza technicznego i socjalno – administracyjnego.

Przewiduje się również rekultywację nieczynnych lagun osadowych.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm:
– WTE Wassertechnik Niemcy, Essen
– WTE Wassertechnik Polska, Warszawa
– Degremont, Francja
– Hochtief Polska, Warszawa

Cena brutto zamówienia: 70,8 mln euro brutto

Zredagowano na podstawie ulotki informacyjnej 'Projekt 2004/PL/16/C/PE/009′.

Zobacz również