Rozbudowa al. Solidarności – węzeł Radomska (MZD Kielce)

10 listopada 2007 |

W lipcu 2005 rozpoczęła się budowa węzła drogowego między ulicami: Jaworskiego, Radomską i Bęczkowską w Kielcach. Inwestycja polegała na budowie wiaduktu nad ulicą Radomską, z którego prowadzi zjazd w tę ulicę w kierunku Centrum Handlowego Radomska oraz dalej w kierunku Warszawy. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo wjazdu na osiedla północne w kierunku ulicy Jaworskiego, a sam dojazd na osiedle poprowadzono bezkolizyjnie przez wiadukt. Przed wjazdem na wiadukt od strony osiedli wybudowano rondo, z którego prowadzi rozjazd w poszczególnych kierunkach. W 2007 roku zostanie wyremontowana stara nitka ulicy Radomskiej.

DODATKOWE INFORMACJE

1) CZERWIEC 2005
Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach”. Projekt, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta do sieci dróg o charakterze krajowym i międzynarodowym, zgłoszony został do dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Działania 1.1. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Poddziałania 1.1.1. „Infrastruktura drogowa”. Budowa dwupoziomowego węzła poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym bardzo ważnym ciągu komunikacyjnym, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności okolicznych terenów inwestycyjnych oraz poprawi estetykę krajobrazu. Całkowity koszt projektu wynosi – 9 473 752,28 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji to 7 099 689,20 zł.

2) Skrót ze strony MZD Kielce:
Zadanie I – Budowa dwupoziomowego węzła drogowego łączącego ul. Bpa Jaworskiego z ul. Radomską, Jana Nowaka Jeziorańskiego i Al. Solidarności (droga krajowa Nr 73) obejmująca również przebudowę Alei Solidarności i ul. Radomskiej w zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej węzła wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci niskiego i średniego napięcia .

Zadanie II – Przebudowa Alei Solidarności (droga krajowa Nr 73) na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do km 0+592,50 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przebudową sieci średniego napięcia.

Zobacz również