Wybieramy najlepsze inwestycje. Rusza Archi+

26 marca 2017 |

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kielce ogłasza i zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2015-2016 „ARCHI+”.

Celem konkursu ARCHI + jest wybór i promocja najlepszych budynków oraz przestrzeni publicznych, w których zakończono wszelkie prace budowlane i zgłoszono je do użytkowania w 2015 i 2016 roku.

Obiekty oceniane będą w 5 kategoriach konkursowych:

  • Budynek Użyteczności Publicznej
  • Budynek Handlowo-Usługowy
  • Budynek Wielorodzinny
  • Budynek Jednorodzinny
  • Przestrzeń Publiczna
Uczestnicy konkursu, zgłoszenie do konkursu

Uczestnikami konkursu są architekci-autorzy i zespoły projektowe występujące jako autorzy zgłoszonych do konkursu realizacji. Zgłoszenia do konkursu dokonują autorzy projektów, inwestorzy, Burmistrzowie, Prezydenci gmin i miast, Starostowie oraz organizacje i stowarzyszenia zawodowe zainteresowane problematyką budownictwa, a także uczelnie akademickie. W konkursie może brać udział więcej niż jedna realizacja tego samego autora / zespołu projektowego pod warunkiem zgłoszenia ich w oddzielnych kategoriach konkursowych. Zgłoszenia do konkursu może dokonać także osoba fizyczna na podstawie pisemnej zgody projektanta zgłaszanego obiektu lub inwestora. W przypadku zgłoszenia do plebiscytu budynku jednorodzinnego przez osobę inną niż właściciel tego budynku, zgłaszający, zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub drogą listową pisemną zgodę właściciela obiektu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Wymagany zakres i forma zgłoszenia

Zgłoszenie kandydatur do konkursu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listowną, w terminie przyjmowania zgłoszeń wskazanym w terminarzu konkursu. Za prawidłowo zgłoszoną kandydaturę uznaje się korespondencję nadesłaną drogą elektroniczną lub listową, zawierającą następujące informacje:

  • kategorię, w której zgłaszana jest realizacja, nazwę inwestycji, adres realizacji, autora lub zespół autorów projektu wraz z danymi do kontaktu, dane osoby do kontaktu z Organizatorem (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
  • co najmniej dwa zdjęcia zgłaszanej realizacji w wersji elektronicznej (1 zdjęcie przedstawiające obiekt w kontekście otoczenia, 1 przedstawiające elewację). Zdjęcia muszą przedstawiać stan rzeczywisty – niedopuszczalne są wizualizacje, fotomontaże itp. Nadesłane zdjęcia nie mogą być w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami autorskimi osób trzecich.

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować pod adres plebiscytarchiplus@gmail.com , wpisując w temacie wiadomości „ARCHI +”. Zgłoszenia drogą listowną należy kierować na adres Gazeta Wyborcza o. Kielce, Rynek 16 – skr. Poczt. 96, 25-303 Kielce z dopiskiem „ARCHI + ”

Terminarz

Ogłoszenie konkursu – 17.03.2017r.

Przyjmowanie Zgłoszeń – 17.03.2017r. – 07.04.2017r.

Plebiscyt internautów – 21.04.2017r. – 05.05.2017r.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród – 19.05.2017r.

 

Więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Gazety Wyborczej.

Zobacz również